top of page

Arama Faaliyet Raporları

ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU

 

3213 sayılı Maden kanunun

“MADDE 17 – (1) Arama ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıllık süre, ön arama dönemidir. Ön arama döneminde; ön inceleme raporunda belirtilen sistematik arama yöntemleri uygulanabilir. Arama yöntemleri; mostra (yüzlek) tanımlama ve örnek alımı, jeolojik harita alımı ile jeokimya, jeofizik gibi çalışmaları kapsar.

(2) Ön arama dönemi sonuna kadar, Ek-11’de yer alan ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Ön arama dönemi faaliyet raporunun uygun olarak verilmesi halinde genel arama dönemine hak sağlar.

(3) Ön arama faaliyet raporunun veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince idari para cezası uygulanır ve genel arama dönemine hak sağlar.

(4) Ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi hâlinde Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince idari para cezası uygulanır ve faaliyet raporu aranmaksızın genel arama dönemine hak sağlar.

(5) Genel arama dönemine geçmeye hak sağlayan ruhsat sahaları Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.”

Ön arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi nedeni ile Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası (Madde 17 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/12 md.) Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar) gereğince 2022 yılı güncel tutar üzerinden (56.569,00 TL) idari para cezası uygulanır ve faaliyet raporu aranmaksızın genel arama dönemine hak sağlar.

Ön arama faaliyet raporu için ön arama dönemi bitim tarihine kadar tamamlamanız gereken evraklar ve yapmanız gereken yükümlülükler şunlardır;

 • Sahadan alınan numunenin akredite edilen kurumlar tarafından yapılan ve ruhsat numarasının yazılı olduğu analiz sonucu,

 • Ruhsat sicil numarasının yazılı olduğu analiz faturası,

 • 3 adet koordinatlı saha fotoğrafı ve numune alımı sırasında çekilmiş fotoğraf.

GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU

 

3213 sayılı Maden kanunun

“Madde 17 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/12 md.) Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.

Genel arama faaliyet raporunun süresi içinde verilmemesi nedeni ile Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası (Madde 17 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/12 md.) Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup (b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması hâlinde ruhsat iptal edilir) hükmü gereğince ruhsatınız iptal edilecektir.

 

Genel arama faaliyet raporu için genel arama dönemi bitim tarihine kadar tamamlamanız gereken evraklar ve yapmanız gereken yükümlülükler şunlardır;

 • 3 adet koordinatlı saha fotoğrafı

 • Ruhsat sicil numarasının yazılı olduğu XRF, XRD veya ICP Analiz Raporu ve Faturası

 • Minimum 3 lokasyondan 100 m sondaj yapılması gerekmektedir. Sondajlara ait koordinatlı ve kuyu ağzının gözüktüğü fotoğraflar (her sondaj noktasının ayrı ayrı)

 • Sondajlara ait faturalar

DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU

 

3213 sayılı Maden kanunun

Madde 19 - Detay arama dönemi sonuna kadar görünür maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

Detay arama faaliyet raporunun süresi içerisinde verilmemesi sebebi ile “(Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/48 md.) IV. Grup maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir. “

Detay arama faaliyet raporu için detay arama dönemi bitim tarihine kadar tamamlamanız gereken evraklar ve yapmanız gereken yükümlülükler şunlardır;

 • 3 Adet Koordinatlı Saha fotoğrafı

 • Ruhsat sicil numarasının yazılı olduğu XRF, XRD veya ICP Analiz Raporu ve Faturası

 • Minimum 3 lokasyondan 500 m (4-a ruhsatlarda 100 m) sondaj yapılması gerekmektedir. Sondajlara ait koordinatlı ve kuyu ağzının gözüktüğü fotoğraflar (her sondaj noktasının ayrı ayrı)

 • Sondajlara ait Faturalar

bottom of page