top of page

Fizibilite Raporları

Fizibilite döneminde yapılacak işlemler

MADEN KANUNU -

MADDE 20 – (1) Fizibilite dönemi talebinin uygun bulunması için detay arama döneminde yapılması zorunlu faaliyetlerin yapılmış olması ve kaynağın ortaya çıkarılmış olması zorunludur. İki yıllık süre sonuna kadar Ek-25’te yer alan fizibilite raporunun verilmesi zorunludur. Fizibilite döneminin sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen fizibilite raporunun uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerinin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden sonra eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar fizibilite raporu ile birlikte işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Ayrıca fizibilite döneminde fizibilite raporunda yer alan asgari faaliyetlerin yapılması zorunludur. Aksi takdirde fizibilite raporu uygun bulunmayarak ruhsat iptal edilir.

 

(2) Fizibilite döneminde detay arama dönemi ruhsat bedelinin iki katı tutarında ruhsat bedeli alınır.

 

Fizibilite Arama Dönemi Geçiş Talebi için Gerekli Bilgi ve Belgeler

 • Çalışma alanının (kazı alanı, cevher stok alanı, tumba alanına ilişkin) detay topoğrafik haritası

 • Kaynak ve rezerv tespitine yönelik yapılmış olan sondaj/yarma/kuyu, galeri v.b. faaliyetlere ait yerler ile örnek (numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, yapılan fiili çalışmalara ait fotoğrafları

 • Kaynak ve rezerve yönelik yapılmış ve/veya bu dönemde yapılan yarma/galeri/kuyu/sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçları

 • Kaynak ve rezervi belirlemeye yönelik yeterli sayıda alınmış veya bu dönemde alınan örneklerin (numunelerin) teknolojik test/analizlerinin yapılması/yaptırılması ve sonuçlar

 • Kimyasal analize dayanarak kaynak/rezerv veriliyorsa, detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritaları

 • Kömürlerde ısıl değeri, kükürt, kül, nem oranı ve kendiliğinden yanma testi analiz sonuçları

 • Maden işletme yöntemleri, planlanan yıllık üretim miktarı ve madencilik süresinin bildirilmesi gerekmektedir

 • Hammadde olarak satılmayacak ise, mineral/madenin varsayılan/önerilen zenginleştirme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir

 • Mineral/madenin pazarlanması için piyasa koşulları hakkında bilgilerin verilmesi gerekmektedir

 • Ocaktan hammadde satışı yapılmayacak ise, madencilik, konsantre, rafine, eritme, ulaşım veya işletme masrafları hakkında bilgilerin verilmesi gerekmektedir

 • Çevresel etki değerlendirmesi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir

 • Üretim, kazanım, işletim giderleri, vergi oranları, Devlet harçları veya diğer tahmini proje giderlerinin belirtilmesi gerekmektedir

 • Mineral/maden satışından elde edilecek gelirlerin raporu

 • Ekonomik analiz

 • Kaynak ve rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi

 • Kaynak ve rezerv bilgileri

 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine ilişkin tahmini giderlerin belirtilmesi

bottom of page